E-mail: sales.identic@gmail.com | Call: : +668-467-14282 | Country : THAILAND  
THINK IN NEW DIMENSIONS.

Implement Services.

Project Implement.เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ขาย จัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง ต้นทุนการผลิตต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์บริหารและการจัดการโดยตรง ดูแลควบคุมการทำงานโดยวิศวกรการผลิต ตลอดระยะเวลาการดำเนินการโครงการ พร้อมด้วยทีมงาน Support ที่ยินดี ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วด้วยประสบการณ์ในการวางระบบให้หลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเคมี ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจพลาสติก ธุรกิจชิ้นส่วนประกอบ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ท่าน ได้ทำงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.Project Preparation.

การเตรียมการเริ่มโครงการ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการประชุมเพื่อทำการหารือเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการและ วิธีการดำเนินโครงการ ความพร้อมของงานฮาร์ดแวร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบงาน การจัดทีมงานและจัดสรรทรัพยากรที่จะเกิดขึ้น และการรายงานกำหนดการโครงสร้างแผนงานในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ

2.Business Blue Print.

การกำหนดพิมพ์เขียวสำหรับธุรกิจ ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดการดำเนินงานโครงการเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถอธิบายกระบวนการทางธุรกิจและความต้องการจากระบบใหม่ได้ สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการและกำหนดเป้าหมายกำหนดการของโครงการได้ในขั้นตอนนี้

3.Project Realization.

การดำเนินการสร้างโครงการ ทีมงานดำเนินการโครงการ จะดำเนินการสร้างระบบ ติดตั้งซอฟต์แวร์และการกำหนดสร้างองค์ประกอบ (Configuration) ตามกระบวนการทางธุรกิจ และข้อกำหนดด้านเทคนิคที่ระบุและได้จัดทำเป็นเอกสารไว้ใน ธุรกิจพิมพ์เขียว (Business Blueprint) การย้ายข้อมูลหลัก จะมีการดำเนินการในขั้นตอนนี้

4.Final Preparation.

การเตรียมการขั้นสุดท้าย ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ท้ายสุด (End User) จะก้าวไปไกลจากการได้รับการอบรมในห้องเรียนด้วยการอบรมใช้งานจริงตัวต่อตัว ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบระบบเพื่อการยอมรับได้ UAT (User Acceptance Test) เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมที่จะทำงานใช้งานจริง

5.Go Live & Support.

เมื่อเข้าถึงระยะการใช้งานจริง และเพื่อให้ระบบใช้งานในแต่ละวันทาเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดโดยทีมงานซัพพอร์ตเพื่อแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้ทันที ในขณะการที่มีการใช้งานจริง และเมื่อโครงการเริ่มใช้งานจริงประสบผลสำเร็จ การ sign off โครงการ จะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจจะมีการวางแผนงานการซัพพอร์ตหลังการใช้งานจริงสักระยะหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

2018 All Rights Reserved | by: www.identic-code.com